7 znakov, že je vaša zmluva o úvere neplatná

Autor: Advokátska kancelária BÁNOS | 6.2.2017 o 12:30 | Karma článku: 10,40 | Prečítané:  8214x

Banky a nebankové spoločnosti majú obrovský problém. Takmer každá spotrebiteľská zmluva o úvere obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré môžu spôsobiť minimálne jej čiastočnú neplatnosť.

Okrem neprijateľných zmluvných podmienok však zmluvy častokrát obsahujú aj ďalšie zákon porušujúce skutočnosti. Tí šikovnejší ich nájdu poľahky. A i na prvý pohľad patové situácie sa tak razom môžu zvrtnúť. V prospech dlžníka – spotrebiteľa.

Spotrebiteľ je zákonom chránený

Karel Čapek sa raz cynicky vyjadril, že zmluvy sú na to, aby ich plnili slabší. Pravdou však je, že i vďaka EÚ sa ochrana spotrebiteľa bezmála každým rokom stupňuje. To spôsobuje, že v takmer každej druhej zmluve možno nájsť neprijateľnú zmluvnú podmienku, či iné zákonné pochybenie, v dôsledku prítomnosti ktorého sa spotrebiteľ stavia do silnejšej pozície v danom zmluvnom vzťahu, a to či už v štádiu počiatočnej exekúcie alebo už skôr, vo chvíli, kedy veriteľ po neplnení pohľadávky dlžníkom, dvíha varovný prst.

Napriek obrovskému množstvo súdnych rozhodnutí, ktorými boli zmluvy zneplatnené, či už čiastočne, alebo v celom rozsahu, banky a nebankové spoločnosti sa pri ich formulovaní opätovne dopúšťajú rovnakých chýb. Na čo si teda dať pri úverových zmluvách obzvlášť pozor?

Ad1. Nie je účel ako účel

Hlavne nebankové spoločnosti majú vo zvyku uzatvárať so spotrebiteľmi tzv. „podnikateľské úvery“, najmä, ak je žiadateľ o úver zapísaný v živnostenskom registri. Pri formulovaní zmluvy uvedú, že sa zmluva uzatvára na podnikateľský účel, odkážu na ustanovenia Obchodného zákonníka a v domnienke, že teraz môžu spotrebiteľské právo obísť oblúkom, nastavia neúprosné zmluvné podmienky. Žiadateľovi spravidla predložia predpripravenú formulárovú zmluvu, s častokrát vopred predznačeným políčkom „na podnikateľský účel“ a presvedčia ho, aby vyplnil na zmluve údaje súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou. Žiadatelia uvedenému nevenujú dostatočnú pozornosť, častokrát si vopred predpripravenú zmluvu ani neprečítajú, vyplnia požadované údaje, a svojím podpisom potvrdia súhlas s obsahom v zmluvách uvedeným. A spokojný poskytovateľ úveru si zatiaľ mydlí ruky pri pomyslení na to, akú finančnú úrodu bude žať. Koľkokrát z neľútostne nastavených úrokov a zmluvných poplatkov. Sudcovia však majú pri rozhodovaní o platnosti takto nastavených zmlúv jasno. Odkaz na ustanovenia Obchodného zákonníka je pri zmluvách, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, irelevantný. Na všetky takéto právne vzťahy sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to i vtedy, ak by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Vplyv to má napr. na otázku doby premlčania, kedy dlžníci namietajú, že nárok veriteľa je uplynutím premlčacej doby premlčaný, a teda žaloba podaná oneskorene, kým veritelia sa odvolávajú na ustanovenia Obchodného zákonníka a dlhšiu, 4-ročnú premlčaciu dobu. Zároveň nie je postačujúce v zmluve uviesť, že je táto uzavretá na podnikateľský účel, ak tento nie je bližšie špecifikovaný a ani ho nemožno spoľahlivo preukázať.

Ad2: Vysoké poplatky súvisiace s poskytnutím úveru a administratívnou agendou

Častým prípadom pri úverových zmluvách je, že sa v nich nachádzajú nemalé poplatky za samotné poskytnutie úveru, resp. akékoľvek iné administratívne úkony súvisiace s poskytnutím úveru (napr. posúdenie bonity, zmena podmienok zmluvy, vystavenie upomienky, a pod.). Takéto zmluvné dojednania sa však považujú za neprijateľné zmluvné podmienky, keďže požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa. (viď rozsudok Krajského súdu Prešov z 21. novembra 2012, sp. zn. 18Co 109/2011)

Ad3: Povinnosť spotrebiteľa niesť dôkazné bremeno

Ďalšiu neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorá sa často vyskytuje v spotrebiteľských zmluvách, predstavujú ustanovenia, ktoré obsahujú vyhlásenie, že sa dlžník pred podpísaním zmluvy dostatočne oboznámil s obchodnými podmienkami a informáciami o spotrebiteľských úveroch. Táto zmluvná podmienka má za následok, že na spotrebiteľa je de facto prenášané dôkazné bremeno v otázke riadneho oboznámenia sa so zmluvnými podmienkami a okolnosťami uzavretia úverovej zmluvy. Práve skryté prenesenie dôkazného bremena má pre spotrebiteľa neprijateľný účinok vo vzťahu k potenciálnemu uplatneniu jeho práv na súde, keďže spotrebiteľ prostredníctvom takéhoto vyhlásenia v zmluve môže byť odradený od prípadného podania žaloby.

Ad4: Riešenie sporu rozhodcovským súdom

Dojednanie riešenia sporu medzi stranami v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok zákona, predstavuje takisto neprijateľnú zmluvnú podmienku, pokiaľ nebola idividuálne dojednaná a znemožňuje tým voľbu spotrebiteľa dosiahnuť rozhodovanie sporu štátnym súdom, ak poskytovateľ úveru ešte pred spotrebiteľom podal žalobu na rozhodcovskom súde. (viď uznesenie Krajského súdu Nitra z 31. mája 2013, sp. zn. 9 CoE 95/2013)

Ad5: Jednostranná zmena obchodných podmienok

Pruský kráľ Fridrich II. Veľký, sa pýšieval tým, že so svojimi poddanými uzatvoril obojstranne výhodné zmluvy. Oni si mohli hovoriť čo chcú, a on si mohol robiť, čo sa mu zapáči. Jeho vyjadrenie rovnosti možno v súčasnosti pripodobniť k mnohým prípadom úverových vzťahov, kedy ustanovenia zmlúv častokrát umožňujú poskytovateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve a bez náležitého prejednania s dlžníkom. I v tomto prípade ide samozrejme o neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré v serióznych úverových zmluvách nemajú miesto.

Ad6: Neprimerane vysoká sankcia za nesplnenie záväzku a úroky presahujúce rámec zákona

Pre prípad nesplnenia záväzku zo strany dlžníka – spotrebiteľa, úverové zmluvy často obsahujú ustanovenia, v ktorých je nastavená sankcia vo forme úrokov z omeškania, či iných poplatkov ako zmluvných pokút, ktorých výška je však v nemálo prípadoch neprimerane vysoká. Častým je i nastavenie úrokov z úveru, ktoré presahujú povolený rámec zákona. Pokojne sa tak môže stať, že na úrokoch či sankciách dlžník svoj úver niekoľkonásobne preplatí. Podľa názoru súdov však i takéto dojednanie možno považovať za neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorá vyvoláva v neprospech spotrebiteľa, ako slabšej zmluvnej strany, hrubú nerovnováhu. (viď rozsudok Krajského súdu Prešove z 21. novembra 2012, sp. zn.: 18Co/109/2011)

Ad7: Zabudnutý zákon o spotrebiteľských úveroch

Poskytovatelia úveru neraz či už úmyselne, či nedbanlivo zabúdajú pri formulovaní úverových zmlúv na ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch a na ním uložené povinné náležitosti spotrebiteľských úverov. Ako príklad možno uviesť údaj o priemernej ročnej percentuálnej miere nákladov. Ak tento zmluva neobsahuje, úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Pochopiteľne, na uvedené vás veriteľ neupozorní, a v prípade vymáhania dlhu si k istine zaiste zaráta i nemalé úroky. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, že v tomto prípade ste ako spotrebiteľ povinný vrátiť veriteľovi iba požičanú sumu a že aj všetky dovtedy zaplatené úroky sa započítavajú k uhradenej sume istiny. Pre spotrebiteľa je samozrejme obrovským odbremenením, keď výška jeho dlhu následne rapídne klesne. Problém vie v praxi nastať aj napr. vtedy, keď banka pohľadávku postúpi, avšak predtým, ako dôjde k postúpeniu pohľadávky, v zmysle zákona o bankách, je povinná vyzvať dlžníka na úhradu pohľadávky, upozorniť ho na to, že je tento v omeškaní, a následne mu zaslať aj vyhlásenie o mimoriadnej splatnosti (uvedené musí preukázať doručenkami), ak si túto povinnosť banka nesplní, nie je v danej veci postupník vecne legitimovaný (pozn. autora: podľa ust. § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa - orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával – ak by v prípade súdneho konania konajúci súd na predmetné neprihliadol, napriek vyššie uvedenému zákonnému ustanoveniu, upozornite naň sami).

Čítajte s porozumením...

Práve skutočnosť, že neprijateľné zmluvné podmienky môžu byť súčasťou takmer každej úverovej zmluvy, predstavuje pre spotrebiteľa obrovskú možnosť jeho obrany. Neprijateľné zmluvné podmienky sú zo zákona neplatné, čo spôsobuje čiastočnú neplatnosť zmluvy a ak zmluva samotná odporuje zákonu, či dobrým mravom, možno jej platnosť napadnúť v plnom rozsahu. Ak sa spotrebiteľ sám nebránil, naopak bol to veriteľ, kto vymáha svoju pohľadávku, zdôrazňujeme, že v duchu hesla – radšej neskôr, ako nikdy – možno obranu započať v ktoromkoľvek štádiu prípadného vymáhania pohľadávky veriteľom.

Banka je vraj miesto, kde vám požičajú dáždnik v peknom počasí, a pýtajú ho naspäť, keď začne pršať. Spotrebiteľ by mal byť na to pripravený. A mať v zálohe aspoň jeden pršiplášť. Čítajte s porozumením, ušetríte.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.


Už ste čítali?