Dlžníkom svitá na lepšie časy!

Autor: Advokátska kancelária BÁNOS | 8.8.2016 o 12:30 | Karma článku: 5,44 | Prečítané:  2357x

Akoby s pátosom poznamenal J. C. Hronský, trp, Jozef Mak. Človek – milión si, nuž vydržíš všetko...aspoň kým nesvitne na lepšie časy...a na tie už svitá, konečne aj na Slovensku.

Pokus č. 1

Právna úprava oddlženia fyzických osôb od roku 2006 nespôsobila taký ,,boom“ ako sa očakávalo. Hoci osoby, ktorých dlhy neustále narastajú možno rátať v tisíckach, spôsob oddlženia ponúkaný aktuálnou právnou úpravou sa neteší veľkej obľube. Využilo ho len malé percento dlžníkov. Príčina je prostá. Na to, aby sa mohli zbaviť dlhov, musia mať nemalé finančné prostriedky na zaplatenie poplatkov spojených s konkurzom, zaplatením trov predbežného správcu, ako i majetok v minimálne stanovenej lehote. A tak sa napokon ukázalo, že v duchu hesla všetci sme si rovní, ale niektorí sme si rovnejší, ani bankrot nie je pre každého a jeho prvotná podstata evidentne uniká.

Pokus č. 2

V snahe sprístupniť možnosť oddlženia každému a priblížiť sa tak zahraničným štandardom, Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo rozsiahlu novelu, ktorou sa má meniť zákon o konkurze a reštrukturalizácií, s plánovanou účinnosťou od 01.01.2017. Novela zákona stanovuje, že oddlženia sa môže domáhať platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobounie je schopný plniť aspoň jeden peňažný záväzok 180 dní po lehote splatnosti. Na rozdiel od terajšej právnej úpravy oddlženia, novela dáva dlžníkovi na výber. Buď sa vyberie cestou oddlženia prostredníctvom konkurzu alebo splátkovým kalendárom. Toto nóvum je zásadnou zmenou a dlžníci možnosť výberu iste ocenia. Sami tak môžu rozhodnúť, či nechajú speňažiť celý svoj majetok alebo si ho ponechajú a dlhy budú splácať postupne.

Po novom takto...

V prípade, že sa dlžník vyberie cestou konkurzu, návrh na vyhlásenie konkurzu podá na predpísanom tlačive, ktorého prílohou musí byť zoznam jeho majetku a veriteľov. Súd následne do 15 dní od doručenia návrhu vyhlási konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. V uznesení o vyhlásení konkurzu tiež súd rozhodne o oddlžení tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené v konkurze. Azda najzásadnejším navrhovaným ustanovením je ustanovenie hovoriace o tom, že oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (alebo splátkovým kalendárom), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.

Vyhlásením konkurzu oprávnenie nakladať s majetkom dlžníka prechádza na správcu, ktorý koná v mene a na účet dlžníka. Tiež je nutné myslieť na skutočnosť, že vyhlásením konkurzu sú právne úkony ukracujúce dlžníkov majetok voči veriteľom neúčinné, prihlásené pohľadávky veriteľov sa voči dlžníkovi stávajú splatnými a na majetok podliehajúci konkurzu nemožno začať ani viesť exekučné konanie. Vyhlásením konkurzu zaniká i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pretože majetok, ktorý ho tvorí patrí do konkurznej podstaty. Z výťažku z predaja majetku dlžníka sa následne uspokoja pohľadávky veriteľov. Dlžník si tak môže vydýchnuť a začať s čistým štítom, bez (takmer všetkých) dlhov. Má to totiž háčik, a novela zákona vymedzuje, ktoré pohľadávky sú oddlžením nedotknuté. Ide najmä o výživné na maloleté dieťa, peňažný trest, či nepeňažné pohľadávky.

Odpustenie dlhov? Vodsať – podsať!

Nič pre špekulantov. V zmysle navrhovanej právnej úpravy je totiž dlžník oprávnený domáhať sa zbavenia dlhov niektorým z vyššie uvedených spôsobov len raz za 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára. Zákonodarca totiž novou právnou úpravou pamätá aj na jej prípadné zneužitie. Preto je pomerne široko vymedzené, kedy má dlžník tzv. poctivý zámer a kedy nie. Každý veriteľ, ktorý bude dotknutý oddlžením má potom právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi na súde, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, keď sa domáhal zbavenia svojich dlhov, a to do troch rokov od zrušenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

Osobný bankrot na splátky?

Dlžník si môže zvoliť druhú cestu oddlženia a podať návrh na určenie splátkového kalendára. I tento sa podáva na predpísanom tlačive. Administratíva je však náročnejšia o množstvo povinných príloh a vypisovaných tlačí, ako zoznamu majetku a záväzkov dlžníka, jeho životopis, spolu s opisom aktuálnej životnej situácie, prehľad jeho príjmov a výdavkov za uplynulých päť rokov, prehľad očakávaných výdavkov a príjmov v nasledujúcich piatich rokoch a posledných päť daňových priznaní dlžníka, ak boli podané. Teda ak nechcete, aby došlo k speňaženiu vášho majetku v konkurze, musíte sa vysporiadať s predloženým množstvom príloh, písaním slohových prác, preberaním starých bločkov, a tak trochu i s vešteckými prognózami. Podstatnou výhodou splátkového kalendára je, že nedôjde k speňaženiu dlžníkovho majetku, z ktorého by boli uspokojení veritelia, ale dlžník má priestor sa postupné splácanie dlhov veriteľom, pričom s týmito sa môže dohodnúť na výhodnejších lehotách splatnosti. Zaujímavou pre mnohých insolventných je zaiste otázka výšky splátok. Novela predpokladá hornú hranicu, ktorá by nemala presiahnuť predpokladaný príjem dlžníka znížený o jeho nevyhnutné výdavky. Týmto spôsobom bude dlžník splácať svoje dlhy nasledujúcich päť rokov. POZOR! Dôležitou informáciou je skutočnosť, že uspokojenie veriteľov nesmie byť nižšie ako 30% z nezabezpečenej pohľadávky a splátkový kalendár musí obsahovať aspoň také uspokojenie nezabezpečených veriteľov, aké by títo dosiahli, ak by bol dlžník v konkurze.

Samozrejme, ak pomery dlžníka neumožňujú zostavenie splátkového kalendára, správca tomuto odporučí, aby podal návrh na vyhlásenie konkurzu.

Okrem iného...

Často zmätočné a nekompletné návrhy neinformovaných dlžníkov, boli dôvodom ďalšieho nóvum navrhovanej právnej úpravy, a to povinného zastúpenia dlžníka pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, a to advokátom alebo Centrom právnej pomoci. To neplatí jedine v prípade, ak má dlžník právnické vzdelanie.

Dajte to na celebritu!

Hanba - nehanba, slávny americký rapper 50 cent vyhlásil bankrot. Čo to sa o tom popísalo, pohíkalo a za pár dní sa na to zabudlo. Zvolil si cestu splátkového kalendára a počas piatich rokov bude musieť svojim veriteľom vyplatiť zopár miliónov dolárov. Celebrity už neudávajú trendy len v módnom priemysle, životnom štýle či spôsobe stravovania. Tak sa netreba hanbiť či báť zbaviť sa týmto spôsobom svojich dlhov a začať s čistým štítom. Snáď tomu bude naklonená i nová, ústretovejšia právna úprava osobného bankrotu.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.


Už ste čítali?