Úspešný boj s inšpektorátom práce

Autor: Advokátska kancelária BÁNOS | 22.2.2016 o 12:30 | Karma článku: 4,71 | Prečítané:  2163x

Nahlásená, prípadne nenahlásená kontrola z inšpektorátu práce môže vo Vašej spoločnosti spôsobiť nemalé ekonomické, finančné, časové, ale aj technické problémy, o nečakaných pracovných úrazoch nehovoriac.

Čaká Vás kontrola z inšpektorátu práce? Alebo Vás už pred časom nečakane prepadla a Vy čakáte na svoj ortieľ? Ako úspešne prejsť procesom kontroly inšpekcie práce, následným konaním o uložení pokuty, súdnym konaním o zaplatenie nemajetkovej ujmy alebo nedajboh trestným konaním súvisiacim s pracovnými úrazmi? Čo máte čakať a ako sa môžete brániť?

Čo Vašej spoločnosti po kontrole inšpektorátom práce hrozí?

Ak u Vás nie je všetko, ako sa hovorí, s kostolným poriadkom, prípadne na našu vec príhodnejším, právnym poriadkom, buďte pripravený, že po kontrole inšpektorátom práce môžete byť nemilo prekvapený. S ohľadom na porušenie, ktoré u Vás bolo zistené, môže Vaša spoločnosť:

  • dostať od inšpektorátu práce pokutu až do 200.000,00 eur,
  • dostať zákaz používať stroje, el. zariadenia, či prístroje, ktorými vykonávate podnikateľskú činnosť,
  • čeliť trestnému konaniu, prípadne mu môžu čeliť Vaše štatutárne orgány alebo zamestnanci, voči ktorým môže byť vyvodzovaná trestnoprávna zodpovednosť za porušenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci, či pre následný pracovný úraz,
  • byť žalovaná v súdnom konaní o zaplatenie nemajetkovej ujmy, alebo náhrady škody, alebo odškodnenia za bolesť, alebo odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia a pod. (najmä v súvislosti s pracovnými úrazmi), a to aj o státisíce eur,
  • byť žalovaná v súdnom konaní o dobrú povesť, a to napríklad v prípadoch, kedy média alebo iný prostriedok medializácie v neprimeranej miere zasiahne do dobrej povesti Vašej spoločnosti, napr. za „údajné“ porušovanie právnych predpisov zamestnancov, alebo iné „údajné“ nezákonné, prípadne nemorálne konanie Vašej spoločnosti.  

Čo bude inšpektorát práce pri kontrole žiadať?

Inšpektori práce sa môžu dostaviť neohlásene, prípadne ohlásene s časovým odstupom. Navštívia Vás na základe podnetu, ktorý podal niektorý z Vašich nahnevaných zamestnancov, prípadne aj bez podnetu, ak si Vás jednoducho ,,vytipujú“.

Pri takejto návšteve buďte čo možno najzdvorilejší ako sa dá, a majte na pamäti, že inšpektorom musí byť umožnení prístup do všetkých priestorov Vašej spoločnosti. Samozrejmosťou je výzva, ktorou od Vás budú žiadať podklady, z pohľadu inšpektora považované za dôležité. Pri závažnejších pracovných úrazoch očakávajte inšpektorov v sprievode príslušníkov policajného zboru a vyšetrovateľov, ktorý sa dostavia za účelom objasnenia trestného činu ublíženia na zdraví, trestného činu usmrtenia, prípadne iných trestných činov, podľa toho, aký úraz sa vo Vašej spoločnosti stal.

Ak nedošlo k pracovnému úrazu, spravidla sa kontroluje najmä dodržiavanie pracovného času (nočná práca, práca nadčas, čas odpočinku), zabezpečovanie stravovania zamestnancov, ich nelegálne zamestnávanie, mzdové predpisy, minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie, a pod. Po predložení a následnej kontrole všetkých podkladov, inšpektor rozhodne, či zistené porušenia zavážili v jeho rozhodovaní natoľko, aby Voči Vám, resp. voči vašej spoločnosti začal konanie o uložení pokuty. Neraz sa stane, že po sčítaní všetkých nedostatkov môže byť napokon konečná sankcia pre firmu likvidačná. I preto sa mnohí podnikatelia hrajú s inšpektormi na slepú babu, častokrát sa zatajujú a vôbec nespolupracujú. Domnievať sa, že uloženiu pokuty sa vyhnete tým, že podklady na výzvu kontrolnému úradu nepredložíte, a teda Vás nemožno sankcionovať za niečo, čo nebolo kontrolované, je ako čakať v lete Mikuláša, len preto, že ste si dali do okna vyčistenú čižmu. Zákon pamätá aj na tieto prípady a inšpektorát práce Vám za nerešpektovanie výzvy môže uložiť poriadkovú pokutu do 1.000,00 eur, a to aj opakovane.

Mnohí podnikatelia si uvedomujú, že majú za ušami, a že predložením požadovaných podkladov, preukazujúcich porušenia právnych predpisov, im s veľkou pravdepodobnosťou  bude uložená pokuta až do 200.000,00 eur. Nezriedka vtedy zvolia menšie zlo, uprednostnia cestu nepredloženia nijakých podkladov a radšej znášajú dôsledky v podobe uloženej poriadkovej pokuty. 

Ako sa brániť voči nezákonnej pokute alebo opatreniu?

Neznalosť práva neospravedlňuje ani v tomto prípade. Pri každej kontrole inšpekciou práce je dôležité poznať nielen svoje povinnosti, ale orientovať sa v spleti možností, ktoré sa Vám ponúkajú, ak nadobudnete pocit, že sa Vám deje krivda.

Každá jedna návšteva inšpektora práce vo Vašej spoločnosti, výzva na predloženie dokladov, a pod., musí byť Vašou spoločnosťou náležite preskúmaná. Aj inšpektori sú len ľudia, je  preto nevyhnutné preveriť, či konali v súlade so zákonom a či nie je možné takýto úkon namietať.

Po tom ako inšpektorát práce vykoná kontrolu vo Vašej spoločnosti a preskúma všetky predložené podklady, na základe zistených porušení právnych predpisov vydá protokol o výsledku inšpekcie práce. Ak už samotný protokol, obsahujúci zistené porušenia právnych predpisov, nie je v súlade so zákonom, namietajte jeho zákonnosť na súdoch, aby Vám nebola uložená nezákonná pokuta. Platný protokol o výsledku inšpekcie práce, ktorý nebol napadnutý na súde, môže mať totiž pre Vašu spoločnosť závažné následky, nakoľko býva spravidla podkladom v trestnom konaní, alebo súdnom konaní o náhradu nemajetkovej ujmy. Pokiaľ platnosť protokolu nenamietnete, inšpektorát práce začne správne konanie o uložení pokuty. Aj k začatiu správneho konania sa je možné náležite vyjadriť. Do 30 dní od začatia konania vydá inšpektorát práce rozhodnutie o uložení pokuty. Tá môže vzhľadom na zistené porušenia atakovať sumu vo výške 200.000,00 eur, a pri takýchto hodnotách nezriedka mnohí podnikatelia zavesia podnikanie na klinec. Voči tomuto rozhodnutiu je však možné sa odvolať. Ak však ani Národný inšpektorát práce podanému odvolaniu nevyhovie, poslednou možnosťou zrušenia rozhodnutia, Vami považovaného za nezákonné, je jeho napadnutie na súde v 2 mesačnej lehote od doručenia rozhodnutia tohto orgánu.       

Stal sa vo Vašej spoločnosti pracovný úraz?

Pracovný úraz je pre každého zamestnanca a jeho rodinu nechcenou, smutnou a závažnou udalosťou. Nehovoriac o smrteľnom pracovnom úraze. Je nevyhnutné, aby každá spoločnosť postupovala pri svojej činnosti tak, aby takýmto udalostiam za žiadnych okolností nedošlo!

Čo však v prípade, ak dodržiavate všetky požadované postupy, no pracovný úraz bol spôsobený nedbanlivostným konaním samotného zamestnanca, ktorý si privodil úraz vlastným pričinením?

Právna úprava je nastavená tak, že bez ohľadu na dôvod pracovného úrazu, inšpektorát práce v zásade za úraz, ktorým bola spôsobená ťažká ujma alebo smrť, ukladá zamestnávateľovi pokutu v minimálnej výške 33.000,00 eur. Pokuta od inšpektorátu práce však v takýchto prípadoch nie je jedinou sankciou, ktorá Vám ako zamestnávateľovi vezme pokojný spánok. Môže Vám byť zároveň zakázané používanie strojov, zariadení, či prístrojov, ktoré sú pre činnosť Vašej firmy neodmysliteľnou súčasťou, a bez ktorých častokrát ďalší chod firmy nie je možný. Nemenej zásadnými sú žaloby zo strany zamestnancov, alebo pozostalých o náhradu nemajetkovej ujmy, odškodnenie za bolesť, alebo odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia, kedy je relevantným pre rozhodnutie súdu práve spomínaný protokol inšpektorátu práce. Preto i na tomto mieste zdôrazňujeme, namietajte platnosť protokolu v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy Vám bol tento doručený, ak ho považujete za nezákonný.

V súdnych konaniach môže byť rozhodnuté, že spoločnosť je povinná vyplatiť státisíce eur, no najnežiadanejšou sankciou je spravidla trestné konanie, ktorým môže byť štatutárnemu orgánu, alebo zamestnancovi, prípadne externej osobe, zabezpečujúcej bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vyvodená trestnoprávna zodpovednosť za porušenie právnych predpisov.             

Nelegálna práca vo Vašej spoločnosti?

V praxi sa možno stretnúť s prípadmi, kedy u Vás inšpektorát práce konštatuje nelegálnu prácu, najčastejšie pri osobách, ktoré vykonávajú činnosť ako živnostníci, namiesto toho, aby mali so spoločnosťou uzavretý pracovný pomer, teda takúto činnosť zaznamenáva ako tzv. obchádzanie zákona. Druhým, často sa vyskytujúcim prípadom, je stav, kedy ste síce riadne uzavreli pracovnú zmluvu so zamestnancami, avšak týchto ste na sociálnej poisťovni nahlásili o niekoľko hodín, v horšom prípade o niekoľko dní neskôr, ako pre Vás títo začali vykonávať pracovnú činnosť. Už pri dvoch takto „nelegálne“ zamestnaných zamestnancoch, inšpektorát práce povinne ukladá pokutu v minimálnej výške 5.000,00 eur a maximálnej 200.000,00 eur. Pri jednom „nelegálne“ zamestnanom zamestnancovi je minimálna výška pokuty 2.000,00 eur.

I v takýchto prípadoch je však možné sa brániť!

V mene spoločnosti namietajte predovšetkým nezákonné odôvodnenie rozhodnutia, primárne, že k nelegálnej práci vôbec nedošlo, no dôvody, na základe ktorých inšpektorát práce nesprávne a nezákonne rozhodol o uložení pokuty, môžu byť rôzne.       

No, podnikanie môže byť neľahkým chlebíkom. Zvlášť, keď si na Vás posvieti inšpektorát práce. Jeho kontrola môže vo Vašej spoločnosti zanechať zásadné a likvidačné následky, postupujte preto vždy zodpovedne a obozretne. Pred kontrolou i po nej! Aby Vám po všetkej snahe neostala nakoniec z koláča len diera...

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Návrat Ščurka z basy k hokeju: vražda, klamstvá aj podozrenie z korupcie

Pôvodne mu hrozilo až 20 rokov. Prečo dostal hokejista Ščurko za brutálnu vraždu rozhodcu Mareka Liptaja len mierny trest.

ŠPORT

Saganov debut na MS: žalúdočné problémy a hnev

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria 20 rokov.


Už ste čítali?